กฎหมายทางด้านธุรกิจ บริการเกี่ยวกับวีซ่า บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริการกฎหมายทั่วไป
 
   
 

ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของลานนา แอสโซซิเอทส์ มีความเชี่ยวชาญในกฏหมายทุกด้าน และเฉพาะด้าน และยังให้บริการอย่างมืออาชีพในบริการต่างๆ ดังนี้

บริการด้านนิติบุคคล และการค้า
•  การลงทุนในประเทศไทย
•  การก่อตั้งบริษัทท้องถิ่น
•  การก่อตั้งบริษัทต่างชาติ หรือสาขา
•  บัตรผู้เสียภาษี และ การขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
•  งานด้านเอกสารบริษัททั่วไป
•  บัตรอนุญาต และความร่วมมือ
•  บริการเชิงพาณิชย์
•  ร่างสัญญา และข้อตกลง

บริการทำเรื่องเข้าเมือง
•  วีซ่าเข้าเมือง
•  วีซ่าหนึ่งปี
•  วีซ่าหลังเกษียณ
•  วีซ่าแต่งงาน
•  ยืดระยะเวลาพำนัก
•  การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
•  พำนักอาศัยถาวร
•  วีซ่าผู้ติดตาม

บริการส่วนตัว
•  บริการเอกสารรับรอง
•  ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การสมรส
•  พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
•  การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน และการลงทะเบียนกรรมสิทธิ์
•  ใบขับขี่  
•  บริการทรัพย์สิน  
•  ทนายความ

บริการด้านแรงงาน 
•  ใบอนุญาตทำงาน
•  สัญญาจ้างงาน/ระเบียบสถานที่ทำงาน

บริการวีซ่าไทย
•  วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทบี
•  วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทโอ
•  วีซ่าหลังเกษียณ
•  วีซ่าทั่วไป และ ปรึกษาเรื่องการพำนักถาวร
•  ต่อวีซ่า
•  ขอวีซ่า

ใบอนุญาตทำงาน
กฎหมาย แรงงานต่างด้าว กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะเริ่มงานในประเทศไทย นอกจากว่า ยื่นเรื่องภายใต้กฏหมายส่งเสริมการลงทุน ในกรณีนี้จะมีเวลาให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 30 วัน ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราวได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และได้รับอนุญาต ให้ทำงานในช่วงที่ใบอนุญาตทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมีความเชียวชาญด้านใบอนุญาตทำงาน และ การยื่นขอวีซ่า กรุณานัดหมายล่วงหน้ากับพนักงานของเรา

(วีซ่าประเภทบี พำนักชั่วคราว)

การจดทะเบียนบริษัท

ใน ประเทศไทยนั้น มีองค์การทางธุรกิจอยู่สามประเภทคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ นั่นคือบริษัทที่มีกรรมสิทธ์แต่เพียงผู้เดียว บริษัทหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด  รูปแบบองค์กรทางธุรกิจที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนชาวต่างชาติคือ บริษัทจำกัดเอกชน

บริษัทจำกัดเอกชนจำเป็นจะต้องมีรายชื่อผู้ถือหุ้น อย่างน้อยเจ็ดราย และต้องยื่นคำร้องร่วมกัน ต้องรวมกลุ่มกันตามกฎหมาย จดทะเบียนบริษัท และต้องมีบัตรเสียภาษีเงินได้บริษัท ทั้งนี้ต้องทำตามกระบวนการทางบัญชี รายละเอียดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติด้านบัญชี ต้องมีการทำงบดุลหนึ่งครั้งต่อปี และยื่นแบบต่อกระทรวงรายได้ และกรมทะเบียนการค้า นอกจากนี้บริษัทต้องหักภาษีเงินได้จากเงินเดือนของพนักงานทุกคน

กฎหมาย แรงงานต่างด้าว บังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนที่กำลังทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตก่อนที่จะเริ่มทำงานในประเทศ นอกเสียจากว่าได้ยื่นคำร้องภายใต้กฎหหมายส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน ในกรณีนี้ต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วัน


ลานนา แอสโซซิเอทส์ ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน ดั่งหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเชียงใหม่ ลูกค้ายังสามารถได้รับคำแนะนำในทันทีในการบริการการจัดตั้งบริษัท และการเข้าถึงบริการด้านกฎหมายอย่างครบชุด 

ลูกค้าธุรกิจ จะได้รับการดุแลอย่างเป็นส่วนตัว จากผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่มืออาชีพของเราจะช่วยเหลือในด้านความต้องการต่างๆ รวมทั้งในส่วนของการบริหารร่วม ด้วยความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการ และการพัฒนาทางด้านกฎหมาย